Статистик

Монгол Улсын нийт гадаад өр

ОнТоо
20107.1
201110.9
201217.2
201319.8
201421.8
201522.7
201624.6
201727.4
ДНБ-ий өсөлт5.3%
Инфляци5.8%
Ажилгүйдлийн түвшин9.6%
Ш.Оюундарь

Монгол улс дахь ядуурлын түвшин (%)

Он Улсын дундаж
2010 38.8
2011 33.7
2012 27.4
2014 21.6
2016 29.6
Улаанбаатар 24.8
Аймгийн төв 31.8
Сумын төв 32.3
admin

Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /Жил бүрийн эхний есөн сар/

Он Тоо
2014 12
2015 9
2016 9
2017 7
ДНБ-ий өсөлт 5.3%
Инфляци 5.8%
Ажилгүйдлийн түвшин 9.6%
admin

Улаанбаатар хотын хур тунадасны нийлбэр /Жил бүрийн есдүгээр сар/

Он Хувь %
2014 19.1
2015 22.6
2016 24.5
2017 48.1
admin

Банкуудын нийт актив /Тэрбум төгрөг/

Он Тэрбум төгрөг
2014 18899.5
2015 18147.6
2016 21553.8
2017 24507.2
admin