Чанаргүй зээл 8.2 хувь

Чанаргүй зээлийн хэмжээ тасралтгүй өссөөр байна. Энэ оны гуравдугаар сарын байдлаар нийт зээлийн үлдэгдлийн 8.5 хувийг хугацаа хэтэрсэн зээл, 5.2 хувийг чанаргүй зээл тус тус эзэлжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс хугацаа хэтэрсэн зээл 4.2, чанаргүй зээл 1.1 нэгж хувиар өссөн дүн аж.
 
Харин хадгаламжийн байгууллагуудын зээлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 8.2 хувь байгаа бөгөөд татан буугдсан банкуудын мэдээллийг хасч тооцвол чанаргүй зээл 6.3 хувийг эзэлж байна.
 
Санхүүгийн байгууллагуудаас олгосон зээл 18.4 их наяд төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс найман хувиар өсчээ.